ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-6298

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-6298 สอบท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  ความรู้ทางด้านการศึกษา
        –  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เจาะข้อสอบ 2 ชุด
–  พระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะแนวข้อสอบ
–  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
เจาะแนวข้อสอบ
–  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
เจาะแนวข้อสอบ
–  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
เจาะแนวข้อสอบ
–  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
เจาะแนวข้อสอบ

ส่วนที่ 2  เจาะแนวข้อสอบรวมระเบียบ พรบ ท้องถิ่นทุกตำแหน่งใช้สอบ
         –  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. สภาคำบลและองคืการบริหารส่วนตำบล
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล
– เจาะแนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ราคา 260  บาท

        จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.