ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร คู่มือ+ข้อสอบ สำหรับทุกระดับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-2191

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-2191 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร คู่มือ+ข้อสอบ สำหรับทุกระดับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
2.  พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
3.  กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2547
4.  กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2550
5.  ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
–  แนวข้อสอบ พรบทะเบียนราษฎร 2 ขุด

6.  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ 3 2554
7.  กฎกระทรวงฉบับที่ 18 (2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
8.  กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 2526
–  แนวข้อสอบ พรบ. บัตรประจำตัวประชาชนและที่แก้ไข 2 ชุด
–  แนวข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
–  แนวขอสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ราคา 250

 

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.