ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560 เจาะข้อสอบกว่า 800 ข้อ BC-8049

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-8049 นักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560 เจาะข้อสอบกว่า 800 ข้อ

 

สารบัญ
Øพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540

Øพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

Øระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

Øระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่ง แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน

Øแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.

 

ราคา 260 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.