ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบใหม่ 2560 BC-8094

270.00 ฿

คำอธิบาย


นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบใหม่ 2560 BC-8094

 

 

สารบัญ

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

– การบริหารทรัพยากรบุคคล

– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

– การวางแผนกำลังคน

– หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร

– การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                                  ]

เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.(100 ข้อ)

เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.(100 ข้อ)

เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.(70 ข้อ)

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.