ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบใหม่2560 BC-8247

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบใหม่2560 BC-8247

 

สารบัญ

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540

-ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ชุดที่ 2.

-พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.

-กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2547

-กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548

-กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2550

-ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์งานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน

-การจัดทำทะเบียนบ้าน

-การจัดทำทะเบียนคนเกิด-ตาย

-การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย

-การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน

-ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน

-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. 2545

*แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. 2545

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.