ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8384

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8384

 

สารบัญ
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

*เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

-การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม

-การจัดทำกระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA

*เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

*เจาะข้อสอบ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.