ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8537

Original price was: 280.00 ฿.Current price is: 252.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8537

 

สารบัญ
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                     1

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                          9

-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 34

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 72

-พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 96

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 108

-กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ

และคนชรา พ.ศ. 2548 111

*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548                                                                                                      122

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 124

-ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก 136

-ปฐพีกลศาสตร์ 153

– ความรู้ในการออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 174

-วัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 211

-ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ 217

-ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัสดุ 229

-การวิเคราะห์โครงสร้าง 236

-การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 259

-ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม 273

-จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 279

*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.        (จำนวน 100 ข้อ) 283

*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.        (จำนวน 75 ข้อ) 296

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.