ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

ดักเก็งข้อสอบก่อนสอบ นักพัฒนาชุมชน/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบ 700 กว่าข้อ BC-8629

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

ดักเก็งข้อสอบก่อนสอบ นักพัฒนาชุมชน/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบ 700 กว่าข้อ BC-8629

 

สารบัญ
#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540     1

#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547  22

#เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 39

#เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  พ.ศ. 2538 46

#เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 63

#เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 75

#เจาะข้อสอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 85

#เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                90

#เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1. (100 ข้อ) 103

#เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2. (100 ข้อ) 123

#เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 3. (100 ข้อ) 150

#เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 4. (100 ข้อ) 191

#เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 5. (75 ข้อ) 234

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.