ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ออกใหม่ 2560 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ออกใหม่ 2560 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ภารกิจหน้าที่  โครงสร้าง 

Øยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

      êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

      êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

      êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ การบริหารทรัพยากรบุคคล

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

Øการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

      êแนวข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

      êเจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

      êเจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

      êเจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

     

 

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.