ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ออกใหม่ 2560 BC-8681 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ออกใหม่ 2560 BC-8681 (มีขายเฉพาะ ไฟล์ e book)

สารบัญ 

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ภารกิจหน้าที่  โครงสร้าง

Øยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

          êแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

 

         

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.