ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ 2560 BC-8759

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ 2560 BC-8759

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์        

Øการวิเคราะห์                                                                                                          

Øการวางแผน

Øการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

Øการจัดทำแผน/โครงการ

Øการติดตามและประเมินผล

êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.  (100 ข้อ)

êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. (100 ข้อ)

êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. (100 ข้อ)

êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4. (60 ข้อ)

 êเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

 êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

 êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word

  êแนวข้อสอบ Microsoft  Word

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel

  êแนวข้อสอบ Microsoft  Excel

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint

 êแนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint

êเจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.