ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

สารบัญ
#ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 1

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1. 6

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2. 35

#พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 63

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 69

#พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 71

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 103

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม          105

#ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ 147

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 171

*เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม 177

*เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551    184

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  198

*เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1. 201

*เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2. 224

*เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3. 249

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.