ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ วิทยากรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ วิทยากรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                      

êเจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

êเจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

Øพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

Øพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560

êแนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560

Øความรู้ด้านกฎหมาย

Øความรู้เกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา

êแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

êแนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ

êเจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

 

 

     

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.