ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร BC-8919

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร BC-8919

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่และความรับผิดชอบ ผังโครสร้าง                                   

4ความรู้เกี่ยวกับบัญชี

Øการบัญชีการเงิน                                                                                                                                                                            

Øการบัญชีต้นทุน

Øนโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี

Øการวิเคราะห์งบการเงิน

Øความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ

Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

                êแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

                êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

                êเจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                êเจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

4ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี

Øหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

Øหลักฐานการสอบบัญชี

Øแม่บทการบัญชี

Øการะดาษทำการของผู้สอบบัญชี

Øวิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี

Øการประเมินความเสี่ยง

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 1.

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 2.

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 3.

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 4.

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 5.

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 6.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.