ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกใหม่ BC- 9039

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกใหม่ BC- 9039

สารบัญ

Øประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง  

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

      êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

      êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

      êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

      êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539     

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

      êแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์

      êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.