คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9152 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9152 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

             êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

             êเจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office                                                           

             ê Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ

             ê Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

             ê Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

             êเจาะข้อสอบ ความรู้สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง ด้านเศรษฐกิจ สังคม

Øความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ

             êเจาะข้อสอบ งานธุรการ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.