ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9145 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9145 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่               1

Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ                                                                                                                        7

         êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    20

Øการวิเคราะห์                                      31

Øการวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                                                                               37

Øการจัดทำแผน/โครงการ                                                                                                                                                              40

Øการบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                                                                              54

Øการจัดทำงบประมาณ                                                                                                                                                                   60

Øการติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                        80

Øนโยบายรัฐบาล                                                                                                                                                                              93

Øนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ                                                                                                                                                               100

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                                                            103

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                                                                       123

         êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                             132         êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             140

         êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)            179

         êเจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546               206

         êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                225

         êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                                        246

         êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                        263

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.