loader-image

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9145 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9145 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่               1

Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ                                                                                                                        7

         êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    20

Øการวิเคราะห์                                      31

Øการวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                                                                               37

Øการจัดทำแผน/โครงการ                                                                                                                                                              40

Øการบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                                                                              54

Øการจัดทำงบประมาณ                                                                                                                                                                   60

Øการติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                        80

Øนโยบายรัฐบาล                                                                                                                                                                              93

Øนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ                                                                                                                                                               100

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                                                            103

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                                                                       123

         êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                             132         êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             140

         êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)            179

         êเจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546               206

         êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                225

         êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                                        246

         êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                        263

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.