ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9169 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ BC- 9169 ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่      

Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม

Øความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ

Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

             êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

             êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

             êเจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øการบริหารทั่วไป

             êเจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป

             êเจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.