ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-9206

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-9206

สารบัญ

Ø วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย       

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.

      êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      ê เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

Øระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

      êเจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553

หลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน

      ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

      ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

      ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

      ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.

ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.

      ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 6.

     

 

       

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.