ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-9190

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-9190

สารบัญ

Ø วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย       

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ê เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

Øความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผน

Øการประสานงาน และการจัดองค์การ

      êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

      êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

      êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.

                                                         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.