ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ออกใหม่ BC-9299

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ออกใหม่ 2560 BC-9299

สารบัญ

++ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน                        

++นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                  

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

++ความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดทำแผนงาน

++งบประมาณประจำปีและการเบิกจ่ายงบประมาณ

-เจาะข้อสอบด้านวิเคราะห์จัดทำแผนงาน งบประมาณ

++การบริหารทรัพยากรบุคคล

-เจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคล

-เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.