loader-image

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9466

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9466

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                     

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

-แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

-แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

-เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน

*ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  118

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน

ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

-เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

-เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน

และการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

-เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

               

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.