ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9466

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9466

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                     

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

-แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

-แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

-เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน

*ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  118

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน

ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

-เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

-เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน

และการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

-เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

               

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.