ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561 BC- 9596

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561 BC- 9596

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง          

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

*เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ

*เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ

*การบริหารราชการ                                                                                                    

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.