BC-2955 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
          กรมการพัฒนาชุมชน
ออกใหม่ปี 57

      มีทั้งเนื้อหา พรบ.และเจาะข้อสอบที่กำหนดออกสอบ


ประกอบด้วย

        –  ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ในด้านโครงสร้าง ภารกิจ วิธีการพัฒนาชุมชนและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555 – 2559

–  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
       –  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบ
       –  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555 – 2559

              –  เจาะข้อสอบ
 
     –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราฃการ พ.ศ. 2555

              –  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
– 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภุัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสุด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             –  เจาะข้อสอบ
       –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมสตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559
– เจาะข้อสอบ

       –  แบบทดสอบ Microsoft Excel
–  แบบทดสอบ Microsoft Word

       
    

    ราคา พิเศษ 260 บาท

   จัดทำโดย…….สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.