loader-image

BC-250 คู่มือ+ข้อสอบ กทม. (ภาค ก.) ฉบับล่าสุด

220.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

-ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 1
>วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
>วิชาภาษาไทย
-ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
>การปกครองท้องถิ่น
>พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2550
>พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
>พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
>พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
>ระเบียบสำนักนายการัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2548
>ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.