ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-250 คู่มือ+ข้อสอบ กทม. (ภาค ก.) ฉบับล่าสุด

220.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

-ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 1
>วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
>วิชาภาษาไทย
-ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
>การปกครองท้องถิ่น
>พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2550
>พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
>พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
>พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
>ระเบียบสำนักนายการัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2548
>ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.