ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกใหม่ปี 2561 BC-9725

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกใหม่ปี 2561 BC-9725

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยม โครงสร้าง ภารกิจ

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองปัจจุบัน

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

*ความรู้เกี่ยวกับงานแผนยุทธศาสตร์

*การบริหารแผนงานและโครงการ

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ

*การติดตามและประเมินผล

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

*เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.