ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง         

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

*แผนธุรกิจของหน่วยธุรกิจ

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ

*การติดตามและประเมินผล

*การวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน

*กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579)

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

           

           

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.