ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สนง. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ปี 2561 BC-9879

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สนง. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ปี 2561 BC-9879

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ นโยบาย    

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม

เจาะข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.