loader-image
10% OFF

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี BC-30079

243.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี BC-30079

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ โครงสร้าง พันธกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสนง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี         

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2548

เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

*กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*นโยบายรัฐบาล  

เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

     

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.