loader-image
10% OFF

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

243.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายผู้บริหาร 

*นโยบายรัฐบาล 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

-เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ 

-เจาะข้อสอบ รวมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป 

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

-เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2. 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.