ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายผู้บริหาร 

*นโยบายรัฐบาล 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

-เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ 

-เจาะข้อสอบ รวมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป 

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

-เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2. 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.