ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพลศึกษา

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพลศึกษา

สารบัญ

*ประวัติองค์กร วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

*การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

-เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ 

*แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

-เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3. 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.