ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
6.5% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

  –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*หลักการที่ดีในการบริหารโครงการ

*ความรู้ด้านการจัดทำโครงการ

*ความรู้ด้านการประสานงาน

  –เจาะข้อสอบ  การบริหารโครงการ

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยงกับการคุ้มครองผู้บริโภค

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556

  –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

  –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

  –เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

  –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.

  –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 2.

  –เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.