10% OFF

คู่มือสอบพนักงานพินิจ (หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานพินิจ (หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                              

-เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553

-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

-เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) Aptitude Test

*เทคนิคการให้คำปรึกษา

*การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

*การพัฒนาศักยภาพคน

*การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

*การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เจาะข้อสอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

*ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

*การควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน

*ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ

-แนวข้อสอบรวม

-เจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

-เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.