10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สารบัญ

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด

*ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ

*ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือ และการระวังรักษาหนังสือ

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด

*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ

*ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด

*การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน

*ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

*การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ

เจาะข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 4.

เจาะข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 5.

เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

         

         

                                     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.