ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข

เจาะข้อสอบพะราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

เจาะข้อสอบความรู้ด้านการวิเคราะห์ และวางแผน การประสานงาน   

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์การและการพัฒนาองค์กร

เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.