loader-image
10% OFF

คู่มือสอบครูผู้ช่วย กศน. ความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติฯ รวมข้อสอบ1,200 ข้อ ออกใหม่ปี 2561 BC-30567

252.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบครูผู้ช่วย กศน. ความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติฯ รวมข้อสอบ1,200 ข้อ ออกใหม่ปี 2561 BC-30567

สารบัญ

##ความรอบรู้ 50 คะแนน 

*เจาะข้อสอบ สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

*เจาะข้อสอบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540

*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

##ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 50 คะแนน

*เจาะข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย

*เจาะข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

*มาตรฐานวิชาชีพ

*เจาะข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ

*สมรรถนะวิชาชีพครู                     

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.