10% OFF

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30611

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30611

สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่

*ความรู้ทักษะด้านการเงินและบัญชี

*การจัดทำงบประมาณ

*การออกแบบและการวางระบบบัญชี                                                                     

*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                    

*การควบคุมภายใน

*ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล                                                                 

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.