ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  บทบาทหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง      

*พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551

*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

*กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ

*การติดตามประเมินผล

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

*การพัฒนาระบบราชการ                                                                                            

*นโยบายด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

*การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.