ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง                                                               

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*การบริหารทรัพยากรบุคคล

*การบริหารงบประมาณ

*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ

*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ

*เจาะข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร

*เจาะข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล

*เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป 

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.