ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กทม ใช้สอบทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31311

Original price was: 280.00 ฿.Current price is: 252.00 ฿.

คำอธิบาย


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กทม ใช้สอบทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31311

สารบัญ

##ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านคำนวณและด้านเหตุผล

-อนุกรม

-การเปรียบเทียบสดมภ์

-โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป

-โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

-เงื่อนไขสัญลักษณ์

-เงื่อนไขภาษา

-อุปมา – อุปไมย

-ตาราง  กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล

##ความรู้ความสามารถ ด้านภาษาไทย

-โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

-โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

-โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

-โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

-โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

-รวมแนวข้อสอบภาษาไทย                                                                          

##ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550

-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2554

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

-แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

-แนวข้อสอบ การปกครองส่วนท้องถิ่น

-แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

-แนวข้อสอบ หลักธรรมาภิบาลและ สิทธิมนุษยชน                                                            

-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

-แนวข้อสอบ กทม. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

       

       

 

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.