ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
9.7% OFF

คู่มือสอบภาคก+กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ปี 2561 BC-31397

Original price was: 299.00 ฿.Current price is: 270.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบภาคก+กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ปี 2561 BC-31397

สารบัญ

**ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน

*ประวัติการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย                                                                 

*โครงสร้างกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                       

*เจาะข้อสอบ การสรุปความ                                                                                  

*เจาะข้อสอบ วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง

*เจาะข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                

*โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                          

*เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผล                                                                                 

*เจาะข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                     

**ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน                                                  

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8.พ.ศ. 2553 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

*เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน

*เจาะข้อสอบ การอ่านจับใจความ

*เจาะข้อสอบ การสรุปความและการตีความ

*เจาะข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ

*เจาะข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ

*เจาะข้อสอบ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

*เจาะข้อสอบ การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

*เจาะข้อสอบ เรื่องการสะกดคำ

*เจาะข้อสอบ คำราชาศัพท์

*รวมแนวข้อ สอบภาษาไทย                                                                               

**ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

 

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.