ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีและปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีและปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                             

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น

*การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน

*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย

*ความรู้ด้านงบประมาณ

*แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน

*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 5.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.