ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนิติกร กรมพลศึกษา

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร กรมพลศึกษา

สารบัญ

*ประวัติองค์กร วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง     

*พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สถาบันการพลศึกษา  พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2555

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

* เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

     

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.