ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนิติกร (พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร (พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี                       1

*ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                             4

*ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                                                  5

*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         6

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                            62

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                    79

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560                82

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       101

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                    117

*พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                                121

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                       144

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                             146

    êเจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 177

    êเจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                   207

    êเจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           238

 

   

   

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.