ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์

*ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

*ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แผนคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่  5 พ.ศ. 2560-2564

*การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ /กระบวนการของบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน/การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน

*การวางแผนงานโครงการ การติดตามประเมินผลโครงการ

*การบริหารการพัฒนา

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

*การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ

*TTRS เครื่องอำนายความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยิน

*สิทธิประโยชน์ของคนพิการ

*สิ่งอำนายความสะดวกสำหรับคนพิการ

*การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ละสถานการณ์ในปัจจุบัน

   

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.