ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31557

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย


คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31557

สารบัญ

*การเมืองการปกครอง การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

*การทำประชามติ

*เจาะข้อสอบ การเมืองการปกครอง

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559

*พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552 

*พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2554

*เจาะข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว

*เจาะข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2548

*พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

*พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

*เจาะข้อสอพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง

*การวางแผน การจัดทำโครงการ การฝึกอบรม และการประสานงาน

*เจาะข้อสอบ การวางแผน การจัดทำโครงการ การฝึกอบรม และการประสานงาน

*การให้บริการประชาชน

*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

   

 

 

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.