ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติกระทรวง วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*นโยบายรัฐบาล

*การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

*แผนยุทธศาสตร์

*การจัดทำแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล

*การบริหารจัดการภาครัฐ

*การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

*การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

* แนวข้อสอบ การใช้ภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

     

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.