ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31700

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31700

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ของกรม ปภ.                          

*ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0

*พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

*การบริหารแผนงานและงบประมาณ

*ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคลากร

*ความรู้เกี่ยวกับงานสำนักงานและงานเลขานุการ

*แนวข้อสอบ งานบุคลากร

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป

*แนวข้อสอบ งานสำนักงาน

*แนวข้อสอบ งานเลขานุการ

*แนวข้อสอบ งานการเงินและบัญชี

*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.