ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 BC-31755

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย


คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 BC-31755

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. (2560-2564)

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0

*ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 –2561

*การจัดทำงบประมาณภาครัฐ

*การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปี

*การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

*การจัดทำแผน/โครงการ

*การบริหารเชิงกลยุทธ์

*การติดตามประเมินผล

*การบริหารจัดการ                                                                                                    

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ 

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

   

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.