ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31809

Original price was: 280.00 ฿.Current price is: 252.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31809

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานครบริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร

 ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม

*วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)

*นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

*การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ

*การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ขององค์กร

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

*การกำหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการ

*การกำหนดแผน โครงการ และแนวทางการพัฒนาองค์กร

*การนำนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ

*การติดตามและประเมินผลนโยบาย  โครงการ                                                                    

*การจัดทำผลการดำเนินการ และการนำเสนอรายงาน

*ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเบื้องต้น

*หลักการและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

*การวิเคราะห์โครงการ

*การบริหารจัดการงบประมาณ

*ภาพลักษณ์องค์กร

*หลักการและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ

*การสื่อสารการประชาสัมพันธ์                                                                                        

*การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล

*การถ่ายทอดความรู้และการให้คำปรึกษา

*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

     

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.